Polityka Ochrony Danych Osobowych

Informacje o nas:

LAVENA“ АD jest spółką zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Agencję ds. Rejestracji pod kodem identyfikacyjnym ЕIK 837066835; siedziba i adres zarządu: misto Shumen, Industrialna zona, skrytka pocztowa 114, tel.: 054850138, faks: 054850119, e-mail: office@lavena.bg

Informacja o ochronie danych osobowych:

Lavena“ АD, miasto Shumen, Industrialna zona, skrytka pocztowa 114, dp@lavena.bg

LAVENA“ АD przetwarza dane osobowe w celu dostarczania wyższej jakości i bardziej zróżnicowanych produktów oraz zapewnienia wyższej jakości i bardziej zróżnicowanych usług. Ciągle staramy się udoskonalać system obsługi klienta, To także powód, dla którego budujemy strategiczne partnerstwa handlowe w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów.

Zapewnienie poufności danych osobowych jest dla nas oraz dla powodzenia naszego biznesu bardzo ważne. Bezpieczeństwo danych osobowych zapewnione jest poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu niedopuszczenia do nieuprawnionego dostępu, nieuregulowanego korzystania, utraty lub niszczenia informacji. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe przy przestrzeganiu przepisów prawnych, pamiętając, że przetwarzanie danych osobowych nie jest nieograniczone i że dane osobowe są przetwarzane do celów konkretnych.

UŻYCIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYWIĄZANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ NORMATYWNYCH

Dane osobowe przetważamy wtedy, gdy jest to przewidziane aktami normatywnymi w celu wywiązania się z zobowiązań:

 • przewidzianych w Ustawie o rachunkowości i w Kodeksie postępowania skarbowego i ubezpieczeniowego oraz w innych aktach normatywnych w związku z prowadzeniem księgowości;

 • przewidzianych w Ustawie o publicznej ofercie papierów wartościowych i w innych powiązanych aktach normatywnych;

 • przy sprzedaży poza lokalem i/lub na odległość, przewidzianych w Ustawie o ochronie użytkowników;

 • przekazywania informacji do Komisji ochrony użytkowników lub do osób trzecich, przewidzianych w Ustawie o ochronie użytkowników;

 • przekazywania informacji do sądu i do osób trzecich, zgodnie z wymogami mających zastosowanie aktów normatywnych;

 • przekazywania informacji do Komisji ochrony danych osobowych w związku z zobowiązaniami, przewidzianymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (Rozporządzenie 2016/679).

UŻYCIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYWIĄZANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

Dane osobowe przetwarzamy w celu dostawy zamówionych przez Ciebie produktów i/lub usług, w celu wywiązania się z zobowiązań umownych i praw. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu:

 • ustalenia tożsamości klienta;

 • zarządzania zleceniem produkcyjnym i/lub usługowym, realizacji zlecenia, realizacji danej umowy;

 • sporządzenia wniosku o zawarcie umowy;

 • sporządzenia i wysłania rachunku/faktury za towary i/lub usługi;

 • zarządzania należnościami oraz zbierania należności od klientów;

 • powiadomienia o produktach i/lub usługach, wysłania różnych wiadomości o problemach i pomyłkach lub udzielania odpowiedzi na otrzymane wiadomości, reklamacji;

 • sporządzania zagregowanych informacji statystycznych o sprzedaży i/lub usługach i/lub klientach, których możemy udostępnić osobom trzecim;

 • analizowania i sporządzenia profilu użytkownika celem dopasowania odpowiedniej oferty;

 • ochrony bezpieczenstwa naszej działalności, naszych pracowników i klientów;

 • oceny efektywności naszej reklamy oraz proponowania odpowiednich reklam;

 • przetwarzania danych z rachunków/faktur w celach zgodnych z pierwotnym celem zbierania danych, używanych do sporządzenia całościowej wizji naszych produktów i/lub usług;

 • badania i analizowania produktów i/lub usług na podstawie informacji anonimowych lub personalizowanych, włącznie w współpracy z osobami trzecimi, w celu opracowania produktów i/lub usług;

 • przetwarzania danych, włącznie przez administratorów wspólnych przy zawieraniu umów, udzieleniu zamówień, sprawozdawczości, przymowaniu, płatności.

 • KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE TWOJEJ ZGODY

 • Uzasadnieniem przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie, która zgoda musi określać precyzyjnie cel przetwarzania danych. W określonych przypadkach przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Przy udzielonej zgodzie oraz do jej wycofania my możemy opracowywać odpowiednie oferty produktów i/lub usług kompanii Lavena“ АD analizując dane osobowe oraz/lub dane użytkowania.

 • Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na wykonanie zobowiązań umownych, jeżeli takie zobowiązania istnieją. Przy wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, „Lavena“ АD nie będzie korzystać z danych osobowych w celach wskazanych w udzielonej zgodzie.

 • Wycofanie zgody nie dotyczy legalności przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie udzielonej zgody można wykonać za pomocą wskazanego w niej sposobu lub korzystając z naszych danych kontaktowych.

 • KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH ZE WZGLĘDU NA NASZ PRAWNIE UZASADNIONY INTERES

 • System nadzoru kamer wideo wykorzystywany jest na terytorium przedsiębiorstwa ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w ochronie bezpieczenstwa obiektu, pracowników i wyposarzenia przedsiębiorstwa.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Bezpieczeństwo danych osobowych naszych pracowników, użytkowników i partnerów handlowych zapewnione jest poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, przewidzianych w ustawodawstwie i mających zastosowanie w naszej praktyce organizacyjnej. Zarząd spółki powołał Grupę roboczą ds. ochrony danych, która wspomaga proces ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa przy przetwarzaniu, przenoszeniu i przechowywaniu danych osobowych możemy korzystać z mechanizmów ochrony takich jak szyfrowanie etc.

 • USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Okres korzystania z danych osobowych w celach związanych z zawartą umową upływa wraz z rozwiązaniem umowy, lecz dane osobowe nie zostaną usunięte w ciągu roku po rozwiązaniu umowy lub do ostatecznego uregulowania wszystkich zadłużeń oraz do upływu okresu przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa:

 • podlegającego Ustawie o rachunkowości odnośnie przechowywania i przetwarzania danych księgowych (11 lat);

 • podlegającego Ustawie o rachunkowości odnośnie przechowywania list płac ( 50 lat);

 • podlegającego Ustawie o zobowiązaniach i umowach odnośnie upływu terminu przedawnienia roszczeń (5 lat);

 • podlegającego Ustawie o wiadomościach elektronicznych odnośnie przechowywania i udzielenia informacji celem wykrywania przestępstw i prowadzenia dochodzeń, zobowiązania (6 miesięcy);

 • podlegającego zobowiazaniu do przekazywania informacji do sądu, do właściwych organów państwowych etc., uzasadnienia przewidziane obowiązującym prawem (5 lat).

 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

 • Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim może nastąpić w celu oferowania wysokiej jakości usługstaramy się dostosować nasze produkty i/lub usługi do oczekiwań naszych użytkowników.

 • Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim zanim nie mamy pewności, co do zapewnienia obecności środków ochrony tych danych. W tych przypadkach cała odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa danych osobowych oraz za zachowanie w poufności danych leży po naszej stronie.

 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH RÓŻNYM KATEGORIOM ODBIORCÓW

 • Osoby przetwarzające dane w imieniu kompanii Lavena“ АD:

 • dystrybutorzy kompaniiLavena“ АD, którzy działają jako przedstawiciele spółki przy sprzedaży produktów i/lub usług;

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnej zawartej z kompanią Lavena“ АD, wspomagające procesy sprzedaży, logistyki, zarządzanie łańcuchem dostaw ect.;

 • osoby wykonujące pracę w oparciu o umowę o dzieło, którzy utrzymują sprzęt, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, używane do przetwarzania danych osobowych oraz niezbędne do budowy sieci komputerowej spółki, jak również do utrzymania technicznego etc.;

 • dostawcy elektronicznych usług zaufania w przypadku, gdy do podpisywania dokumentów związanych z zakupem produktów lub usług, stosuje się podpis elektroniczny;

 • banki obsługujące nasze płatności;

 • firmy ochroniarskie posiadajace licencję na prowadzenie prywatnej działalności ochroniarskiej w związku z przetwarzaniem nagrań wideo oraz/lub z organizowaniem systemu przepustkowego w przedsiębiorstwie;

 • osoby udzielajace konsultacji w różnych dziedzinach;

 • organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na mocy obowiązujących przepisów prawnych;

 • osoby, operatory pocztowe ze względu na wysłania przesyłek, zawierających umowy, porozumienia i inne dokumenty, aby doręczyciel mógł stwierdzić tożsamość osoby odbierającej przesyłkę;

 • Agencje internetowe, agencje reklamowe i hosting kompanie z którymi firma współpracuje online i ofline;

 • Firmy windykacyjne i/lub zabezpieczające należności – agencje windykacyjne, agencje kredytowe, obsługujące należności.

 • Osoby przetwarzające dane w swoim imieniu

 • właściwe organy, które na mocy aktów normatywnych mają prawo żądać udostępnienia danych osobowych – sądy, prokuratura, organy regulacyjne;

 • JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

 • Prawo informacji

 • Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych, w jakim celu sa przetwarzane, kategorie przetwarzanych danych oraz kategorie odbiorców danych;

 • wiadomość w zrozumiałej formie, zawierająca Twoje dane osobowe podlegające pretwarzaniu oraz informacja o ich żródle;

 • prawo informacji odnośnie każdego ewentualnego zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Prawo do skorygowania danych osobowych

 • Przy przetwarzaniu niekompletnych lub nieprawidłowych danych masz prawo do żądania:

 • niezwłoczego skorygowania nieprawidłowych danych osobowych;

 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, włącznie poprzez dołączenie oświadczenia.

 • Prawo usuwania

 • Masz prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy:

 • są one już zbędne do osiągniecie celu w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane w inny sposób;

 • wycofujesz zgodę, na podstawie której przetwarzane są Twoje dane osobowe;

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 • w celu przestrzegania zobowiązań wynikających z prawa UE lub z prawa państw członkowskich, mającego zastosowanie do administratora.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przy:

 • kwestionowaniu zgodności danych podlegających sprawdzeniu;

 • przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej – zamiast ich usunięcia Ty żadasz ograniczenia ich przetwarzania;

 • potrzebujesz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, а my nie potrzebujemy tych dannych;

 • zlożyłeś skargę dotyczącą przetwarzania danych – czekasz na sprawdzenie legalności uzasadnień.

 • Prawo do przenosienia danych

 • Masz prawo żądać od nas przedstawienia Twoich danych osobowych w organizowanym, uporządkowanym, strukturowanym, ogólnie przyjętym formacie elektronicznym w przypadku, gdy:

 • przetwarzamy dane zgodnie z umową oraz na podstawie oświadczenia zgody, którego można wycofać lub na podstawie zobowiązania umownego;

 • przetwarzanie danych jest zautomatyzowane.

 • Prawo sprzeciwu

 • Masz prawo w dowolnym czasie oraz na podstawach związanych z konkretną sytuacją:

 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

 • w przypadku uzasadnionego sprzeciwu dane osobowe nie mogą być dalej przetwarzane;

 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w bezpośrednich celach marketingowych.

 • Prawo złożenia skargi

 • Masz prawo złożenia skargi do organu regulacyjnego w Unii Europejskiej i do Komisji Ochrony Danych Osobowych:

 • Nazwa: Komisja Ochrony Danych Osobowych

 • Siedziba i adres zarządu: Sofia 1592, bul. Prof. Tsvetan Lazarov Nr 2

 • Dane do korespondencji: Sofia 1592, bul. Prof. Tsvetan Lazarov Nr 2

 • Telefon: 02 915 3 518

 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 • Website: www.cpdp.bg

 

 • Wniosek, związany z korzystaniem z praw, można wnieść osobiście lub przez upełnomocnioną osobę na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną w trybie Ustawy o dokumencie elektronicznym i podpisie elektronicznym. Podejmiemy decyzję w terminie 14 dni. W razie potrzeby ten termin może zostać przedłużony do 30 dni.

 • ZMIANY I ODNOWIENIE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPÓŁKI LAVENA“ АD

 • Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych będzie regularnie odnawiana. W razie potrzeby zmiany będą publikowane na naszej stronie http://lavena.bg

 • Zalecamy regularne odwiedzanie naszej strony Polityka ochrony danych osobowych, aby być poinformowanym o ochronie danych.

 • Warunki zachowania poufności naszej strony internetowej oraz szczegółowe informacje możesz znaleźć tutaj:

 • Polityka poufności

Patrz również: Ogólne Warunki i Reguły Korzystania ze Strony Internetowej